Logo JUST ask

Zarejestruj się

Rejestracja
To pole nie może być puste.
To pole nie może być puste.
To pole nie może być puste.
To pole nie może być puste.
Data urodzenia musi być poprawna.
Adres e-mail powinien być prawidłowy.
Podany adres e-mail jest już w naszej bazie.
Hasło powinno mieć minimum 8 znaków.
Podane hasło musi być jednakowe dla obu pól.
Podane hasło musi być jednakowe dla obu pól.

Regulamin portalu JUST ask

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin portalu JUST ask (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i sposób korzystania z portalu JUST ask a także obejmuje warunki świadczenia usług za pośrednictwem portalu. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią „Polityka prywatności” oraz „Licencja i zasady korzystania z aplikacji mobilnej […]
 2. Na potrzeby Regulaminu oraz dokumentów stanowiących jego integralną część, wskazane niżej pojęcia oznaczają :

a)        Portal - platforma internetowa administrowana i udostępniana przez Usługodawcę, dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.justask.pl;

b)        Usługodawca - spółka One Ring Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi przy ul. Florecistów 3a lok. 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451659, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 7272788477;

c)         Użytkownik – każdy podmiot będący osobą fizyczną, korzystający z Portalu i usług świadczonych za jego pośrednictwem w sieci Internet po założeniu Konta Użytkownika, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

d) Użytkownik Premium – jest to Użytkownik, który posiada wszystkie prawa zwykłego Użytkownika oraz dodatkowo: nie widzi reklam publikowanych w Portalu;

e)        Konto Użytkownika – indywidualne Konto, które Użytkownik zakłada rejestrując się na Portalu w celu korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem usług,

f) Konto Premium – indywidualne Konto, które Użytkownik uzyskuje poprzez zakup konta w Portalu. Użytkownik, który zakup Konto Premium staję się automatycznie Użytkownikiem Premium,

g)        Klient Firmowy – podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystający z Portalu i usług świadczonych za jego pośrednictwem w sieci Internet po założeniu Konta Brand na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie

h) Konto Brand – indywidualne Konto, które Klient Firmowy zakłada rejestrując się w Portalu w celu korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem usług. Konto Brand pozwala do wykonywania określonych aktywności na Portalu, m. in. udzielania odpowiedzi na Apele, przesyłania Użytkownikom informacji o wykonywanej działalności, świadczonych usługach, oferowanych towarach, lokalizacji placówek handlowych oraz dodawania produktów do ogólnej bazy produktów.

i)         Apel – zapytanie kierowane przez Użytkownika, zawierające prośbę o wyrażenie opinii dotyczącej produktów lub usług objętych zapytaniem, skierowane zgodnie z preferencjami Użytkownika do innych Użytkowników lub firm informujących o swoich produktach i usługach za pośrednictwem Portalu.

 1. Portal wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, artykułami i innymi materiałami pisemnymi, materiałami audio - wideo oraz bazą danych stanowi własność Usługodawcy, z wyłączeniem treści umieszczonych w Portalu, a należących do osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane na portalu przez osoby trzecie.

Rozdział II

ODPŁATNOŚĆ
 1. Konto Użytkownik ma charakter nieodpłatny. Za jego założenie i użytkowanie nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 2. Konto Premium ma charakter odpłatny. Za użytkowanie Konta Premium pobierana jest jednorazowa opłata stała, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Portalu.
 3. Konto Brand ma charakter odpłatny. Za użytkowanie Konta Brand pobierana jest miesięczna opłata abonamentowa, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Portalu. Opłatę abonamentową wnosi się z góry, określając zarazem okres, za jaki wnoszona jest opłata, wyrażany w miesiącach. Najkrótszy możliwy okres abonamentowy to 1 miesiąc. Ewentualna zmiana wysokości opłaty abonamentowej nie wpływa na skrócenie bądź wydłużenie okresu obowiązywania wykupionego i opłaconego Konta Brand. Po upływie okresu, za który została wniesiona opłata, Konto Brand wygasa. Wygaśnięcie Konta Brand nie wyłącza możliwości ponownego wykupienia dostępu do Konta Brand po wniesieniu opłaty za kolejne okresy, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Rozdział III

OPIS PLATFORMY INTERNETOWEJ ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU
 1. Portal jest społecznościową platformą wymiany opinii na temat produktów oraz usług. Głównym celem Portalu jest stworzenie możliwości komunikowania się oraz wyrażania opinii na temat poszczególnych produktów i usług, w celu pogłębiania wiedzy rynkowej oraz wspomagania procesu decyzyjnego Użytkowników.
 2. Portal nie jest platformą sprzedażową. Za pośrednictwem Portalu nie jest możliwe nabywanie towarów lub usług.
 3. Do korzystania z Portalu wymagane jest uprzednie założenie Konta Użytkownika lub Konta Brand. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.justask.pl. Użytkownik rejestrując się zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu rejestracyjnym, podania wymaganych danych oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów stanowiących jego integralną część. W trakcie rejestracji Użytkownik lub Klient Firmowy generuje własny login i hasło. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji Użytkownik lub Klient Firmowy otrzyma na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, po wybraniu którego nastąpi aktywacja Konta Użytkownika lub Konta Brand.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika lub Klienta Firmowego nieprawdziwych danych, Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzenia likwidacji Konta Użytkownika lub Konta Brand.
 5. Rejestracja i korzystanie z Portalu są bezpłatne, chyba że niniejszy Regulamin lub dokument, stanowiący jego integralną część stanowi inaczej.
 6. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik ma możliwość:
 7. wymiany informacji oraz opinii o produktach, usługach, ich cenie i jakości,
 8. tworzenia Apeli z prośbą o wyrażenie opinii o konkretnym produkcie lub usłudze, skierowanych według własnego uznania do innych Użytkowników lub firm uczestniczących w Portalu;
 9. tworzenia i przeglądania baz opinii uzyskanych w odpowiedzi na Apele;
 10. zgłaszania nowych produktów/usług do bazy serwisu;
 11. komunikowania się z innymi Użytkownikami poprzez wysyłanie prywatnych wiadomości;
 12. tworzenia listy znajomych Użytkowników, dodawania znajomych Użytkowników, blokowania Użytkowników;
 13. tworzenia Listy Życzeń, grupującej produkty/usługi, których nabyciem Użytkownik jest zainteresowany;
 14. otrzymywania od Klientów Firmowych uczestniczących w Portalu informacji o ich ofercie handlowej, cennikach, adresach placówek itp.;
 15. blokowanie kontaktów z Klientami Firmowymi;
 16. bezpośredniego logowania się z portalu facebook.com na Portal.
 17. zapraszania znajomych z portalu facebook.com oraz z innych portali udostępnionych przez Usługodawcę do udziału w Portalu (przy czym osoby zaproszone muszą się zarejestrować na Portalu w sposób opisany w ust. 2, aby rozpocząć korzystanie z niego).
 18. korzystania z innych usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu. Opis i warunki usług, o których mowa z zdaniu poprzednim, zawarte będą w odrębnych dokumentach.
 19. Użytkownik ma możliwość dostępu do Portalu za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarte są w Licencji i zasadach korzystania z aplikacji mobilnej.
 20. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także rozpoczęcie korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie. Warunki i zasady korzystania z tych usług określone są przez podmiot oferujący daną usługę.
 21. Wszelkie informacje handlowe, które Użytkownik może otrzymać za pośrednictwem Portalu m. in. od Klientów Firmowych, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)
 1. Użytkownik korzystający z Portalu wyraża zgodę na przesyłanie/otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego korzystania z Portalu. Szczegółowe postanowienia w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

Rozdział IV

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Podczas korzystania z Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów stanowiących jego integralną część a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zabrania się dostarczania lub umieszczania na Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania innym osobom loginu i hasła umożliwiającego dostęp do Konta Użytkownika.
 4. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu wraz z jego elementami Użytkownikowi w przypadku:

a)    naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz jego integralnych części, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b)    działania przez Użytkownika Portalu na szkodę Usługodawcy, Użytkowników lub innych osób, w szczególności poprzez naruszenie prawa autorskich lub dóbr osobistych.

 1. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na Portalu lub za pośrednictwem Konta Użytkownika ponosi sam Użytkownik. Aby zapobiec nieautoryzowanemu lub bezprawnemu korzystaniu z Konta Użytkownika, Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy, nikomu go nie udostępniać oraz nie używać go w celu uzyskania dostępu do witryn lub usług osób trzecich. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego hasło jest znane innej osobie, winien je natychmiast zmienić, aby zapewnić ochronę swojego Konta Użytkownika. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za udzielanie jakichkolwiek odpowiedzi dotyczących danych swoich kart kredytowych, haseł oraz innych danych. Usługobiorca nie odpowiada za niewywiązanie się Użytkownika z obowiązków określonych w niniejszym punkcie, w tym w zakresie organizowanych przez niego aktywności w ramach Portalu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że niektóre treści zamieszczane przez niego na Portalu będą widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 3. Użytkownikowi nie wolno:

a)           przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować przekazów skierowanych do innego Użytkownika;

b)           używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych oraz innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub deasemblację Portalu;

c)            przesyłać przekazów niechcianych (określanych również jako SPAM, SPIM lub SPIT) lub przekazów niedozwolonych na mocy obowiązujących przepisów ani też korzystać z Portalu w celu wyłudzania informacji, podawania się za innych lub pozorowania powiązań z inną osobą lub podmiotem;

d)           prezentować osobom trzecim materiałów obraźliwych, nieprzyzwoitych, szkodliwych dla nieletnich lub z innych przyczyn uznawanych za niestosowne;

e)           używać Portalu w celu gorszenia, niepokojenia, zastraszania, molestowania lub naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;

f)             używać (w tym w ramach nazwy Użytkownika i/lub obrazka profilu) jakichkolwiek materiałów lub treści chronionych prawami własności należącymi do osób trzecich, chyba że Użytkownik ma licencję lub zezwolenie właściciela takich praw;

g)           gromadzić ani zbierać informacji pochodzących z Portalu, które pozwalają na identyfikację tożsamości osób, w tym nazw Użytkowników.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

a)           korzystając z Portalu może zetknąć się z treściami zamieszczonymi przez innych Użytkowników, które może uznać za obraźliwe lub nieprzyzwoite, i korzysta z nich na własne ryzyko;

b)           ponosi wyłączoną odpowiedzialność wobec Użytkownika oraz jakichkolwiek osób trzecich za wszelkie Treści przez Użytkownika utworzone, przekazane, zamieszczone lub opublikowane w Portalu, Usługodawca zaś nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu;

c)            Usługodawca nie gwarantuje zachowania poufności Treści Użytkownika, opublikowanych lub nieopublikowanych;

d)           Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Użytkownika, do których Użytkownik może mieć dostęp w ramach korzystania z Portalu, a za wszystkie te Treści odpowiedzialna jest osoba, od której one pochodzą.

 1. Użytkownik, w związku z wszystkimi zamieszczonymi na Platformie treściami Użytkownika, oświadcza i gwarantuje, że:

a)           zgodnie z niniejszym Regulaminem jest właścicielem lub posiadaczem niezbędnych licencji, praw, zgód, a także zezwoleń na korzystanie ze wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów i innych praw własności intelektualnej lub praw własności odnoszących się do wszelkich treści użytkownika, jak również zezwoleń na upoważnienie Usługodawcy do korzystania z tych praw; oraz

b)           posiada pisemną zgodę, pozwolenie na publikację i/lub zezwolenie ze strony każdej osoby i/lub wizerunku każdej takiej osoby, aby móc dołączyć nazwisko i/lub wizerunek danej osoby i używać ich w Portalu. Użytkownik nie może kopiować, zamieszczać ani wykorzystywać tekstu, zdjęć, grafik, muzyki, dźwięków, obrazów ani innych treści pochodzących od jakichkolwiek osób trzecich i z innych źródeł bez jednoznacznego zezwolenia ich właściciela. Treści osób trzecich mogą być chronione prawami własności intelektualnej, a właściciele praw własności intelektualnej do takich treści mogą nie wyrażać zgody na ich wykorzystywanie. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek Treści osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zgody od osoby lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do tych treści.

 1. Użytkownicy mają prawo zgłaszać Usługodawcy propozycje zmian w Portalu, mające na celu zwiększenie jego funkcjonalności. Wszelkie uwagi i sugestie mogą być wysyłane na adres e-mail: biuro@justask.pl Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazane w ten sposób informacje stanowią jedynie sugestie i wskazówki dla Usługodawcy i nie ma on obowiązku z nich skorzystać. Jednocześnie Użytkownicy nie roszczą sobie żadnych praw z tytułu zaproponowanych modyfikacji, w przypadku wdrożenia proponowanych przez nich zmian w życie.
 2. Niezależnie od wszelkich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, jeżeli Użytkownik zamieszcza Materiały użytkownika w Portalu, Użytkownik automatycznie udziela Usługodawcy niewyłącznej, ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, bezpłatnej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu i przenoszeniu licencji obejmującej wszystkie prawa do używania, edytowania, modyfikowania, dołączania, włączania, adaptowania, utrwalania, publicznego prezentowania, wyświetlania, przesyłania i powielania Materiałów użytkownika, łącznie m.in. ze wszystkimi znakami towarowymi powiązanymi z nimi w dowolny sposób, w związku z Portalem w celu promowania i dalszego rozpowszechniania niektórych lub wszystkich elementów Portalu we wszelkich mediach znanych obecnie i opracowanych w przyszłości.

Rozdział V

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu lub jego poszczególnych części. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a)    koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b)    przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pochodzące od niego informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, aktualne i zgodne z prawdą. Usługodawca nie może jednak zagwarantować, że każda informacja będzie spełniać wymienione warunki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprecyzyjności udostępnianych informacji lub wykorzystania informacji zawartych w Portalu, jak również za informacje pochodzące od innych osób niż Usługodawca.
 2. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Usługodawcę. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie gwarantuje, że zawsze tak się stanie, gdyż niemożliwym jest branie odpowiedzialności za bieżącą zawartość wszystkich stron internetowych nad którymi Usługodawca nie ma kontroli. W związku z tym, Usługodawca oświadcza, że:

a)    użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Usługodawca, wyłącznie na własną odpowiedzialność;

b)    niniejsze Zasady nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Usługodawca; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby niż Usługodawca.
 2. W odniesieniu serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez Usługodawcę nieodpłatnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług. Ustawodawca jest zwolniony również z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Ograniczenie zawarte w zdaniu poprzednim obejmuje również szkody spowodowane przez wirusy komputerowe.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
 7. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Usługodawca nie gwarantuje udostępniania Portalu osobom, które bez jego zgody dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu.
 1. Usługodawca ma prawo pozbawić możliwości korzystania z Portalu Użytkownika, który umieszcza na Portalu oprogramowanie szpiegujące, wirusy i inne elementy mogące zakłócić korzystanie z Portalu. W przypadku pozbawienie Użytkownika prawa do dostępu do Portalu w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów prac naprawczych poniesionych przez Usługodawcę w związku z usuwaniem szkodliwego oprogramowania.

Rozdział VI

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW
 1. Wszelkie prawa do Portalu, jego wszystkich elementów (m. in. oprogramowania, elementów graficznych, baz danych) oraz aplikacji mobilnej, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 1. Zastrzeżenia o których mowa w ust. 13 dotyczą w szczególności:

a)    utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych i innych;

b)    baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c)    znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d)    nazw domen internetowych;

e)    innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

 1. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.

Rozdział VII

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla osób korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz połączeń internetowych. Usługodawca nie może jednak zagwarantować pełnej kompatybilności Portalu ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami i każdym oprogramowaniem.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu, to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Portalu jest informowany poprzez treści zamieszczone w Portalu.
 3. Informacje o wymaganiach technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu dostępne są na stronie internetowej www.justask.pl.
 4. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy czasowe, w których korzystanie z Portalu nie jest możliwe. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac modernizacyjnych i naprawczych, które mogą spowodować czasowe ograniczenie lub wyłączenie możliwości korzystania z Portalu.  

Rozdział VIII

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na witrynach internetowych Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Platformy z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej określonej ust. 2 Regulaminu. Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail umieszczony przez Użytkownika na Koncie Użytkownika, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX

ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania serwisu internetowego udostępnianego w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.
 2. Informacje o zmianach przekazywane są Użytkownikom poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronach internetowych Portalu.

Rozdział X

REKLAMACJE I KORESPONDENCJA
 1. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej www.justask.pl.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji z uwagi na jej złożony charakter wymaga dłuższego czasu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Portalu przed upływem czternastodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez założenie Konta Użytkownika zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować swoje Konto Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Niniejszy Regulaminu, dokumenty stanowiące jego integralną części oraz wszelkie relacje pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą podlegają prawu polskiemu i zgodnie z jego literą powinny być interpretowane.